POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wskazujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Winna Winoteka Kamila Kuczera z siedziba w Katowicach, ul. ul. Henryka Dąbrowskiego 1 Lok. 6, (dalej: „Administrator” lub „Winna Winoteka”). W sprawie ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: winna.katowice@gmail.com lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Winnej Winoteki.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Winną Winotekę, w tym także o wykorzystywaniu przekazanych danych oraz plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej, dostępnej pod adresem www.winnawinoteka.pl (dalej: „Witryna”).

W celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa i wysokiej jakości usług Winna Winoteka rekomenduje zapoznanie się z niniejszym dokumentem.

 1. Państwa dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – Administrator informuje, że:

1.1. (Cele i podstawy przetwarzania): W ramach swojej działalności Winna Winoteka zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię jako Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:
 • w celu świadczenia usług na rzecz Klientów,
 • w celu marketingu usług Winnej Winoteki, w tym w celu informowania o wydarzeniach lub działalności Winnej Winoteki,
 • w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.winnawinoteka.pl,
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Winną Winoteką (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nadto Winna Winoteka przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Winnej Winotece(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

1.2. (Odbiorcy danych) Państwa dane osobowe będą przekazywane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

 • upoważnionym przez Winną Winotekę współpracownikom,
 • dostawcom usług zaopatrujących Winną Winotekę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie organizacją Winnej Winoteki, w tym podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Winnej Winoteki, dostawcom usług doradczych,
 • innym podmiotom i organom, którym Winna Winoteka jest zobowiązana udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator gwarantuje, iż korzysta z usług wyłącznie podmiotów zapewniających odpowiedni sposób ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

1.3. (Przekazywanie danych osobom z państw trzecich) Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych innym odbiorcom z państw trzecich.

W stosunku do Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a Państwa dane nie będą profilowane.

1.4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wówczas Winna Winoteka nie będzie przetwarzać danych osobowych, co do których został wniesiony sprzeciw, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 RODO).
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy taka zgoda została wyrażona, przy czym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przysługuje tylko do danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a więc Państwa zgoda.
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Winną Winotekę Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.5. (Okres przechowywania danych) Czas przechowywania przez Administratora Państwa danych osobowych zależy od celu, w jakim te dane są przetwarzane.  W przypadku przetwarzania danych w celu:

 • kontaktu w związku zapytaniem wysłanym przez stronę internetową – Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na kontakt z Winną Winoteką, zaś w przypadku archiwizacji korespondencji – przez okres niezbędny do wykazania jej przebiegu;

1.6. (Konsekwencje niepodania danych) W przypadku przetwarzania danych w celu:

 • kontaktu w związku z zapytaniem przesłanym przez stronę internetową – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu;
 • kontaktu poprzez drogę mailową – podanie przez Państwa danych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy.

 

2. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności w postaci niewielkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytane przez system informatyczny Administratora lub system informatyczny podmiotów trzecich. Pliki Cookies zawierają w szczególności adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwę domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 2. Przy pierwszej wizycie na Witrynie są Państwo informowani o wykorzystywaniu cookies do prawidłowego funkcjonowania strony. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików Cookies na swoim Urządzeniu. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.
 5. Administrator uprzedza, że w przypadku zablokowania lub usunięcia cookies, korzystanie z Witryny, a także innych stron internetowych może być zakłócone
 6. Winna Winoteka ma prawo wykorzystania plików Cookies w następujących celach:
 7. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Winna Winoteka może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu, aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;
 8. Dane statystyczne – Winna Winoteka oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych dotyczących Serwisu, takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

3. Zmiany w polityce prywatności

 1. Winna Winoteka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie.
 2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.